Rozumiemy potrzeby przedsiębiorców – sami nimi jesteśmy

Działalność gospodarcza I Odzyskiwanie należności I Negocjacje I Zatrudnianie cudzoziemców

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kościuk specjalizuje się w obsłudze prawnej małych i średnich przedsiębiorstw. Zespół kancelarii pomaga w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej, tworzeniu umów i innych dokumentów, odzyskiwaniu należności, rozwiązywaniu sporów, bierze udział w spotkaniach z kontrahentami, reprezentuje przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami. Nasz zespół posługuje się językiem angielskim, portugalskim, włoskim, ukraińskim oraz francuskim, dzięki czemu Kancelaria świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców współpracujących z podmiotami zagranicznymi, a także na rzecz firm zagranicznych.

Kancelaria oferuje także pomoc prawną we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Kancelaria zapewnia stałą obsługę prawną, jak i udziela doraźnych porad prawnych. Świadczymy usługi prawne w siedzibie kancelarii lub u Klienta. Naszym Klientom zapewniamy stały kontakt telefoniczny, mailowy oraz bieżące informowanie o wszystkich prowadzonych sprawach.

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kościuk oferuje usługi prawne z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa korporacyjnego, prawa i postępowania administracyjnego. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną budowlanych procesów inwestycyjnych.

Radca prawny Agata Kościuk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, które zdobywała pracując w kancelariach radcowskich oraz jako prawnik wewnętrzny w przedsiębiorstwach. Radca prawny Agata Kościuk prowadziła kompleksową obsługę prawną wielu zamierzeń budowlanych, w tym z zakresu odnawialnych źródeł energii.

NASZE SPECJALIZACJE

 

BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

CUDZOZIEMCY

PRAWO KORPORACYJNE

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

NASZ ZESPÓŁ

 

JAN KOWALSKI

JAN KOWALSKI

JAN KOWALSKI

JAN KOWALSKI

JAN KOWALSKI

JAN KOWALSKI

SPECJALIZACJE

 

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kościuk oferuje kompleksową obsługę prawną, obejmującą pełen zakres działalności gospodarczej. Kancelaria oferuje pomoc prawną każdorazowo dostosowaną do potrzeb Klientów. Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

Budowlany proces inwestycyjny

 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym;
 • badanie oraz porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • pomoc prawna w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę oraz w procedurze wydawania decyzji obejmującej środowiskowe uwarunkowania inwestycji;
 • przygotowanie umów najmu powierzchni, umów dzierżawy, umów ustanowienia służebności, umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • analiza istniejących zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem możliwości realizacji planowanej inwestycji;
 • reprezentowanie w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę, czy też pozwoleń na użytkowanie.

Prawo i postępowanie administracyjne

 • doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa administracyjnego;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym;
 • sporządzanie odwołań, zażaleń i skarg;
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo gospodarcze i handlowe

 • doradztwo w zakresie redagowania i weryfikacji umów w obrocie gospodarczym;
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • porady prawne w pojedynczych sprawach, jak i stała obsługa prawna;
 • dochodzenie roszczeń;
 • rozwiązywanie sporów;
 • udział w negocjacjach, w tym prowadzonych w języku angielskim;
 • audyt prawny.

Prawo korporacyjne

 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych, jak i osobowych;
 • obsługa prawna w zakresie bieżących spraw korporacyjnych;
 • przygotowywanie projektów zmian umów spółek, dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników, jak również aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek;
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, organizacja i przeprowadzanie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów;
 • usługi na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami;
 • doradztwo w sprawach związanych ze sprzedażą oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego (w tym związanych z wnoszeniem aportów).

Prawo i postępowanie cywilne

 • doradztwo w zakresie redagowania i weryfikacji umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami egzekucyjnymi;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • pomoc prawna w postępowaniu zabezpieczającym oraz egzekucyjnym.

Cudzoziemcy

 • praca, pobyt, nauka, prowadzenie działalności gospodarczej, życie w Polsce;
 • przygotowanie wniosków, sprawdzenie dokumentacji;
 • kontakt z urzędami i instytucjami;
 • reprezentacja w postępowaniach;
 • pomoc przy kontrolach;
 • ubezpieczenia;
 • BHP;
 • rejestracja spółek;
 • wirtualne biuro;
 • porady dotyczące ruchu bezwizowego w strefie Schengen.

WYNAGRODZENIE

 

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem w oparciu o stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń, które mogą występować także w formie mieszanej.

System godzinowy

W ramach tego systemu wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o uprzednio ustaloną z Klientem stawkę godzinową oraz iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań z wykazem czasu pracy poświęconym na zlecone zadanie.

System ryczałtowy

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje uzgodnione z Klientem stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. W zależności od rodzaju świadczonych usług Kancelaria proponuje dwa warianty ustalania honorarium:

 • stała obsługa prawna – ten system obejmuje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu, dostosowaną do potrzeb Klienta. Wskazany system pozwala Klientom na optymalizację kosztów obsługi prawnej, albowiem w końcowym rozliczeniu stawka za godzinę pracy Kancelarii w tym systemie jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym;
 • wynagrodzenie za prowadzone postępowanie sądowe – obejmuje ustaloną z Klientem stałą kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na rozprawach, przy czym tak ustalone wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania. Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej lub skontaktowanie się z nami telefonicznie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, jak również o prawie do wycofania zgody w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kościuk, ul. Chopina 94, 43 - 600 Jaworzno.