Rozumiemy potrzeby przedsiębiorców – sami nimi jesteśmy

Działalność gospodarcza I Odzyskiwanie należności I Negocjacje I Zatrudnianie cudzoziemców

Kancelaria Radcy Prawnego w Jaworznie

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kościuk specjalizuje się w obsłudze prawnej małych i średnich przedsiębiorstw. Zespół kancelarii prawnej pomaga w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej, tworzeniu umów i innych dokumentów, odzyskiwaniu należności, rozwiązywaniu sporów, bierze udział w spotkaniach z kontrahentami, reprezentuje przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami. Nasz zespół posługuje się językiem angielskim, portugalskim, włoskim, ukraińskim oraz francuskim, dzięki czemu Kancelaria prawna świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców współpracujących z podmiotami zagranicznymi, a także na rzecz firm zagranicznych.

Kancelaria oferuje także pomoc prawną we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Kancelaria prawna zapewnia stałą obsługę prawną, jak i udziela doraźnych porad prawnych. Świadczymy usługi prawne w siedzibie kancelarii lub u Klienta. Naszym Klientom zapewniamy stały kontakt telefoniczny, mailowy oraz bieżące informowanie o wszystkich prowadzonych sprawach.

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kościuk oferuje usługi prawne z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa korporacyjnego, prawa i postępowania administracyjnego. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną budowlanych procesów inwestycyjnych.

Radca prawny Agata Kościuk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, które zdobywała pracując w kancelariach radcowskich oraz jako prawnik wewnętrzny w przedsiębiorstwach. Radca prawny Agata Kościuk prowadziła kompleksową obsługę prawną wielu zamierzeń budowlanych, w tym z zakresu odnawialnych źródeł energii.

NASZE SPECJALIZACJE

 

BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

CUDZOZIEMCY

PRAWO KORPORACYJNE

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

SPECJALIZACJE

 

Kancelaria radcy prawnego Agata Kościuk oferuje kompleksową obsługę prawną obejmującą pełen zakres działalności gospodarczej. Kancelaria oferuje pomoc prawną każdorazowo dostosowaną do potrzeb Klientów. Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa.

Budowlany proces inwestycyjny

 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym;
 • badanie oraz porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • pomoc prawna w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę oraz w procedurze wydawania decyzji obejmującej środowiskowe uwarunkowania inwestycji;
 • przygotowanie umów najmu powierzchni, umów dzierżawy, umów ustanowienia służebności, umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • analiza istniejących zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem możliwości realizacji planowanej inwestycji;
 • reprezentowanie w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę, czy też pozwoleń na użytkowanie.

Prawo i postępowanie administracyjne

 • doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa administracyjnego;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym;
 • sporządzanie odwołań, zażaleń i skarg;
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo gospodarcze i handlowe

 • doradztwo w zakresie redagowania i weryfikacji umów w obrocie gospodarczym;
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • porady prawne w pojedynczych sprawach, jak i stała obsługa prawna;
 • dochodzenie roszczeń;
 • rozwiązywanie sporów;
 • udział w negocjacjach, w tym prowadzonych w języku angielskim;
 • audyt prawny.

Prawo korporacyjne

 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych, jak i osobowych;
 • obsługa prawna w zakresie bieżących spraw korporacyjnych;
 • przygotowywanie projektów zmian umów spółek, dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników, jak również aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek;
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, organizacja i przeprowadzanie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów;
 • usługi na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami;
 • doradztwo w sprawach związanych ze sprzedażą oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego (w tym związanych z wnoszeniem aportów).

Prawo i postępowanie cywilne

 • doradztwo w zakresie redagowania i weryfikacji umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami egzekucyjnymi;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • pomoc prawna w postępowaniu zabezpieczającym oraz egzekucyjnym.

Cudzoziemcy

 • praca, pobyt, nauka, prowadzenie działalności gospodarczej, życie w Polsce;
 • przygotowanie wniosków, sprawdzenie dokumentacji;
 • kontakt z urzędami i instytucjami;
 • reprezentacja w postępowaniach;
 • pomoc przy kontrolach;
 • ubezpieczenia;
 • BHP;
 • rejestracja spółek;
 • wirtualne biuro;
 • porady dotyczące ruchu bezwizowego w strefie Schengen.

WYNAGRODZENIE

 

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem w oparciu o stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń, które mogą występować także w formie mieszanej.

System success fee

Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

System godzinowy

W ramach tego systemu wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o uprzednio ustaloną z Klientem stawkę godzinową oraz iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań z wykazem czasu pracy poświęconym na zlecone zadanie.

System ryczałtowy

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje uzgodnione z Klientem stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. W zależności od rodzaju świadczonych usług Kancelaria proponuje dwa warianty ustalania honorarium:

 • stała obsługa prawna – ten system obejmuje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu, dostosowaną do potrzeb Klienta. Wskazany system pozwala Klientom na optymalizację kosztów obsługi prawnej, albowiem w końcowym rozliczeniu stawka za godzinę pracy Kancelarii w tym systemie jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym;
 • wynagrodzenie za prowadzone postępowanie sądowe – obejmuje ustaloną z Klientem stałą kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na rozprawach, przy czym tak ustalone wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania. Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej lub skontaktowanie się z nami telefonicznie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, jak również o prawie do wycofania zgody w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kościuk, ul. Chopina 94, 43 - 600 Jaworzno.