Specjalizacje

Kancelaria radcy prawnego Agata Kościuk oferuje kompleksową obsługę prawną obejmującą pełen zakres działalności gospodarczej. Kancelaria oferuje pomoc prawną każdorazowo dostosowaną do potrzeb Klientów. Kancelaria prawna specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

Budowlany proces inwestycyjny

 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym;
 • badanie oraz porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • pomoc prawna w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę oraz w procedurze wydawania decyzji obejmującej środowiskowe uwarunkowania inwestycji;
 • przygotowanie umów najmu powierzchni, umów dzierżawy, umów ustanowienia służebności, umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • analiza istniejących zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem możliwości realizacji planowanej inwestycji;
 • reprezentowanie w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę, czy też pozwoleń na użytkowanie.

Prawo i postępowanie administracyjne

 • doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa administracyjnego;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym;
 • sporządzanie odwołań, zażaleń i skarg;
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo gospodarcze i handlowe

 • doradztwo w zakresie redagowania i weryfikacji umów w obrocie gospodarczym;
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • porady prawne w pojedynczych sprawach, jak i stała obsługa prawna;
 • dochodzenie roszczeń;
 • rozwiązywanie sporów;
 • udział w negocjacjach, w tym prowadzonych w języku angielskim;
 • audyt prawny.

Prawo korporacyjne

 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych, jak i osobowych;
 • obsługa prawna w zakresie bieżących spraw korporacyjnych;
 • przygotowywanie projektów zmian umów spółek, dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników, jak również aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek;
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, organizacja i przeprowadzanie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów;
 • usługi na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami;
 • doradztwo w sprawach związanych ze sprzedażą oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego (w tym związanych z wnoszeniem aportów).

Prawo i postępowanie cywilne

 • doradztwo w zakresie redagowania i weryfikacji umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami egzekucyjnymi;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • pomoc prawna w postępowaniu zabezpieczającym oraz egzekucyjnym.