Współpraca

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem w oparciu o stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń, które mogą występować także w formie mieszanej.

System success fee

Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

System godzinowy

W ramach tego systemu wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o uprzednio ustaloną z Klientem stawkę godzinową oraz iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań z wykazem czasu pracy poświęconym na zlecone zadanie.

System ryczałtowy

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje uzgodnione z Klientem stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. W zależności od rodzaju świadczonych usług Kancelaria proponuje dwa warianty ustalania honorarium:

  • stała obsługa prawna – ten system obejmuje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu, dostosowaną do potrzeb Klienta. Wskazany system pozwala Klientom na optymalizację kosztów obsługi prawnej, albowiem w końcowym rozliczeniu stawka za godzinę pracy Kancelarii w tym systemie jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym;
  • wynagrodzenie za prowadzone postępowanie sądowe – obejmuje ustaloną z Klientem stałą kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na rozprawach, przy czym tak ustalone wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania.