Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów

Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów

Ministerstwo Klimatu opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami projektu na zarządzających instalacjami MBP ma zostać nałożony obowiązek rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w zamkniętych obiektach. Obiekty mają być wyposażone w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska, a także urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające przedostawanie się pyłów do powietrza. Koszty budowy/przebudowy takich obiektów miałyby zostać poniesione przez zarządzających instalacjami. Projekt zakłada ponadto doprecyzowanie rodzaje odpadów klasyfikowanych jako odpady o kodzie ex 19 12 12, z podziałem na frakcję podsitową i nadsitową.