Utrata statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Utrata statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

2 października 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów
destruktu asfaltowego. Rozporządzenie jest odpowiedzią na wieloletnie postulaty branży budowlanej o uregulowanie zasad utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego.

 

Zgodnie z projektem podstawowe warunki utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (których spełnienie potwierdza posiadacz odpadów destruktu asfaltowego, sporządzając dla każdej partii deklarację zgodności) są następujące:

1) odpady destruktu asfaltowego:
a) nie są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ich stosowania i normalnego użytkowania,
b) są przetwarzane w procesie odzysku R5 lub R12;

2) łączna ilość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz ilość benzo(a)pirenu w próbce w odniesieniu do suchej masy próbki nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego stężenia określonego w tabeli nr 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo badanie na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia zakończyło się wynikiem negatywnym – w przypadku odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r.;

3) otrzymany w procesie odzysku destrukt asfaltowy będzie zgodny z normą PN-EN 13108-8:2016-7 i zostanie wykorzystany do budowy, przebudowy lub remontu dróg oraz infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych;

4) odciek próbki nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych stężeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
5) próbka została pobrana zgodnie z przepisami i przebadana przez akredytowane laboratorium/certyfikowana jednostka badawcza.

 

Projekt ma zostać skierowany do uzgodnień i opiniowania.

 

legislacja.rcl.gov.pl/docs//568/12338851/12725700/12725701/dokument468190.pdf

 

Data wpisu:

5 października 2020 r.