Destrukt asfaltowy – utrata statusu odpadów

Destrukt asfaltowy – utrata statusu odpadów

Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Rozporządzenie określa warunki, po spełnieniu których destrukt asfaltowy utraci status odpadu. Rozporządzenie uwzględnia normę PN-EN 13108-8, która określa wymagania w zakresie klasyfikacji i charakterystyki destruktu asfaltowego jako zasadniczego materiału do mieszanek mineralno-asfaltowych. Rozporządzeni określa zagadnienie pobierania próbek i wykonywania badań w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów, problematykę postępowania z deklaracją zgodności, zawiera także regulacje dotyczące systemu zarządzania środowiskowego.

Przepisy rozporządzenia nie będą miały zastosowania do destruktu asfaltowego z frezowania, poddawanego recyklingowi w technologii prowadzonej za pomocą maszyn i urządzeń w miejscu jego wytworzenia (np. za pomocą urządzenia, które jednocześnie frezuje i kładzie nową nawierzchnię), ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do wytworzenia odpadów.

 

Data wpisu:

8 listopada 2021 r.