Nowelizacja ustawy o OZE o innych ustaw

Nowelizacja ustawy o OZE o innych ustaw

30 października 2021 r. wchodzi w życie większość zmian wprowadzonych na mocy ustawy 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: nowelizacja) do ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz do ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Prawa energetycznego oraz portach i przystaniach morskich. Reszta zmian wchodzi w życie w różnych terminach w 2022 r.

Główne zmiany wprowadzone nowelizacją są następujące:

  • programy wsparcia związane ze sprzedażą energii elektrycznej po stałej cenie (tzw. system FiT) albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (tzw. system FiP), zostaną przedłużone do 30 czerwca 2024 r. czyli maksymalnego wynikającego z obowiązywania tzw. rozporządzenia GBER, tj. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym;
  • ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, co wynika z ze zmiany definicji małej instalacji. Zgodnie z nową definicją za małą instalację będzie uznawana instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW. Przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesję, a ich instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, zostaną wpisani do rejestru wytwórców energii w małej instalacji;
  • wprowadzenie definicji mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii – łącznej mocy znamionowej czynnej;
  • możliwość uzyskania pomocy operacyjnej na dodatkowe 2 lata – wyłącznie w systemach FIT oraz FIP dla instalacji małej energetyki wodnej (MEW) i instalacji biogazowych o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat. Dotyczy to  instalacji, dla których upłynął lub upłynie w bieżącym roku i w kolejnych latach– 15-letni okres wsparcia;
  • zmiany w zakresie mocy urządzeń wytwarzających energię z OZE, które mogą być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW. Dodatkowy wyjątek dotyczyć będzie instalacji fotowoltaicznych (PV) zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klasy V i VI, VI i nieużytkach, gdzie wartość ta wyniesie 1000 kW. Takiemu zwolnieniu będą także podlegały urządzenia inne niż wolnostojące (czyli np. montowane na dachach budynków).

 

Data wpisu:

28 października 2021 r.