Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych. Zgodnie z projektem gminy są zobowiązane osiągnąć za rok 2020 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo, za rok 2025 wagowo 55%, za rok 2030 wagowo 60%, a za rok 2035 i każdy następny 65% wagowo.

 

Zmianie ma ulec także ustawa o odpadach m.in. w zakresie usunięcia 30% limitu udziału termicznego przekształcania odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz uchylenia upoważnienia do wydania przez ministra właściwego ds. klimatu rozporządzenia w sprawie listy spalarni odpadów.

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339103/katalog/12727440#12727440

 

Data wpisu:

12 października 2020 r.