Prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych Ministra Klimatu trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Zgodnie z informacją Ministerstwa Klimatu celem zmiany jest doprecyzowanie przepisów w zakresie oznaczania parametrów jakościowych, tak aby wyeliminować zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska wynikające z ich stosowania na powierzchni ziemi. Projektowane rozwiązania określają dopuszczalną zawartości związków organicznych w komunalnych osadach ściekowych, uszczegóławiają metodyki referencyjne do oznaczania w osadach ściekowych liczby żywych jaj pasożytów jelitowych, wprowadzają wymóg wykonywania badań przez laboratoria akredytowane.

 

Planowane zmiany wynikają ze zidentyfikowania problemu w zakresie oznaczania i wykrywania liczby żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp. oraz Toxocara sp., co utrudnia dokonywanie oceny wymogu ustabilizowania komunalnych osadów ściekowych spowodowane brakiem określenia w przepisach dopuszczalnej (granicznej) zawartości związków organicznych w osadach komunalnych.

 

Planowany termin wydania zaktualizowanego rozporządzenia to I kwartał 2021 r.