Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (m.in. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

Nowelizacja ustawy o odpadach przewiduje m.in.:

 

– wyłączenie spod przepisów ustawy o odpadach substancji, które są przeznaczone do użycia jako materiały paszowe i które nie składają się z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ani ich nie zawierają (zmiana art. 2 u.o. i w związku z tym nowelizacja art. 11 ust. 5 u.o.);

 

– zmianę art. 11 ust. 6 u.o. zgodnie z którą upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria dotyczące uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny będzie przysługiwało w przypadku, kiedy nie zostały one określone przepisami Unii Europejskiej;

 

– zmianę art. 14 ust. 1 pkt 1 lit. a u.o. umożliwiającą utratę statusu odpadów przez materiały, które mają być wykorzystywane do konkretnych celów bez zastrzeżenia, że mają to być materiały powszechnie stosowane do tych konkretnych celów. Jednocześnie w art. 14 w ust. 1a pkt 4 ustawy o odpadach doprecyzowano, że szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów, określane w drodze rozporządzenia, w zakresie wymogów dotyczących systemu gospodarowania, obejmują w stosownych przypadkach kontrolę jakości i monitorowanie własnej działalności, w tym  wymogi dotyczące akredytacji. Ponadto w art. 14 ustawy o odpadach dodano ust. 3 i 4 dotyczący obowiązku zapewnienia przez podmioty, które po raz pierwszy używają materiału, który utracił status odpadów i nie został wprowadzony do obrotu lub po raz pierwszy wprowadzają do obrotu materiał, który utracił status odpadów, aby materiał ten spełniał odpowiednie wymogi określone w mających zastosowanie przepisach z zakresu chemikaliów i produktów;

 

– dodanie w art. 122 ust. 1 pkt 6 u.o. zakazu przekazywania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu do składowania, z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik najlepszy dla środowiska zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;

 

– wprowadzenie nowych definicji oraz zmianę niektórych istniejących definicji:

 

  • zmiana definicji bioodpadów na następującą: przez bioodpady rozumie się ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, biur, restauracji, hurtowni, stołówek, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.o.);
  • definicję gospodarowania odpadami uzupełniono o odniesienie do sortowania odpadów jako procesu przetwarzania odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 2 u.o.);
  • wprowadzono definicję odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zgodnie z którą przez odpady budowlane i rozbiórkowe należy rozumieć odpady powstałe podczas prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych (art. 3 ust. 1 pkt 6a u.o.);
  • zmiana definicji odpadów komunalnych (art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o.);
  • wprowadzono definicję odpadów żywności, zgodnie z którą odpadów żywności, zgodnie z którą oznaczają one wszelką żywność zgodną z definicją w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2002, s. 1, z późn. zm.), która stała się odpadami (art. 3 ust. 1 pkt 13a u.o.);
  • wprowadzono definicję odzysku materiałów, zgodnie z którą jest to każdy proces odzysku inny niż odzysk energii i ponowne przetwarzanie na materiały przeznaczone do wykorzystania jako paliwa lub inne środki wytwarzania energii (art. 3 ust. 1 pkt 15a u.o.);
  • wprowadzono definicję prac ziemnych, przez które należy rozumieć każdy proces odzysku, w ramach którego odpowiednie odpady inne niż niebezpieczne są wykorzystywane do przywracania wyrobiskom, w tym zapadliskom, wartości użytkowych lub przyrodniczych, lub do celów inżynieryjnych na potrzeby kształtowania krajobrazu (art. 3 ust. 1 pkt 20b u.o.).
  • wprowadzono definicję system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zgodnie z którą obejmuje ona zestaw środków podjętych w celu zapewnienia, aby producenci produktów ponoszą odpowiedzialność finansową lub odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem (art. 3 ust. 1 pkt 28b u.o.).

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339505/katalog/12730133#12730133

 

Data wpisu:

23 października 2020 r.