Raport NIK na temat postępowania z odpadami komunalnymi po przetworzeniu w instalacjach MBP

Raport NIK na temat postępowania z odpadami komunalnymi po przetworzeniu w instalacjach MBP

Jak wskazano w raporcie w ocenie NIK działania organów administracji publicznej oraz prowadzących instalacje MBP i zarządzających składowiskami odpadów były niewystarczające i nieskuteczne, co powodowało, że zagospodarowanie odpadów powstających w instalacjach MBP było niezgodne z przepisami o odpadach.

 

Jak czytamy w raporcie główne zarzuty NIK:

  • odpady powstające w instalacjach MBP w większości były poddawane procesom przetwarzania innym niż recykling i przygotowanie do ponownego użycia;
  • odpady powstające w wyniku biologicznego przetworzenia w większości były deponowane na składowiskach odpadów;
  • niezgodne z ustawą o odpadach klasyfikowanie odpadów oraz ich ewidencjonowanie;
  • nie ważono odpadów powstałych i zagospodarowywanych w poszczególnych procesach w instalacjach MBP, a ich masa była jedynie szacowana;
  • stwierdzono przypadki wspólnego przetwarzania w ciągu technologicznym zmieszanych odpadów komunalnych z odpadami z selektywnej zbiórki oraz z odpadami innymi niż odpady komunalne;
  • 2 spośród 12 kontrolowanych instalacji MBP funkcjonowały bez prawomocnych pozwoleń zintegrowanych.

 

Ponadto NIK negatywnie ocenił sposób prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów, w tym nieprzechowywanie zapisu obrazu wizyjnego, niezabezpieczenie go przed utratą.

 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/048/