Rozporządzenie dotyczące magazynowania odpadów

Rozporządzenie dotyczące magazynowania odpadów

! stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, które obejmuje:

 • wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów,
 • tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
 • magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Ponadto w rozporządzeniu określony został czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych, prowadzonego w ramach zbierania tych odpadów.

Najważniejsze zmiany:

Wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę w przypadku:

 1. odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia albo
 2. wytwórcy odpadów wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia,

powinno spełniać minimum następujące wymagania:

 • w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru;
 • w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w szczególności z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków (dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach, pod pewnymi warunkami);
 • w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsca;
 • w przypadku odpadów niebezpiecznych – w sposób minimalizujący wpływ czynników atmosferycznych na odpady (np. szczelne pojemniki, kontenery lub zbiorniki, itp.) lub poprzez wyposażenie miejsca magazynowania w system zbierania wycieków oraz wód odciekowych.

Magazynowanie odpadów inne niż określone powyżej prowadzi się w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów które zostały wydzielone i przeznaczone do magazynowania odpadów oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędących odpadami (miejsca magazynowania odpadów). Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów powinna być oznakowana, przynajmniej przez wskazanie kodu magazynowanego odpadu. Oznakowanie należy umieścić w widocznym miejscu, w sposób czytelny i trwały.

Magazynowanie odpadów w miejscach magazynowania odpadów prowadzi się w miejscach magazynowania odpadów w sposób zapewniający co najmniej:

 • wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów, w tym przeznaczone do tego celu:

a)opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki,

b)wydzielone za pomocą pionowych ścian boksy lub wydzielone sektory, umożliwiające magazynowanie określonych rodzajów odpadów w pryzmach i stosach lub w postaci zbelowanej, w szczególności w przypadku odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów, odpadów wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, odpadów metali (złomu), odpadów z budowy i remontów, w tym niezanieczyszczonego gruzu oraz ziemi z wykopów oraz odpadów przetwarzanych na kruszywo drogowe, i odpadów szkła

– uwzględniające właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, magazynowanych odpadów;

 • odpowiednią pojemność miejsc magazynowania odpadów, uwzględniającą rodzaj i masę odpadów wytwarzanych, zbieranych lub przetwarzanych w danym okresie, w tym częstotliwości odbioru i przekazywania odpadów;
 • utwardzone z użyciem wyrobów budowlanych podłoże terenu, na którym są magazynowane odpady;
 • zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza lokalizację, o której mowa w § 5 ust. 3, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów;
 • zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych ograniczające do minimum oddziaływanie tych czynników na odpady, jeżeli takie oddziaływanie może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych;
 • zabezpieczenie przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, z miejsc magazynowania odpadów, w przypadku odpadów, które z uwagi na swoje właściwości lub stan skupienia mogą powodować powstawanie wycieków lub wód odciekowych powodujących zanieczyszczenie gleby i ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych; zabezpieczenie uwzględnia właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz masę magazynowanych odpadów, w tym przez zastosowanie:

a) szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników lub

b) uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, powstających w obrębie lokalizacji, o której mowa w § 5 ust. 3, lub z systemem do ich gromadzenia o pojemności odpowiedniej do ilości powstających wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych, w szczególności w przypadku odpadów niebezpiecznych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z ich przetworzenia, odpadów paliwa alternatywnego lub odpadów przeznaczonych do jego produkcji;

 • oczyszczanie powstających w miejscu magazynowania odpadów wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, w separatorach substancji ropopochodnych lub wyposażenie tego miejsca w urządzenia lub środki do zbierania wycieków lub wód odciekowych – w przypadku gdy odpady są substancjami ropopochodnymi lub mogą być zanieczyszczone takimi substancjami; urządzenia te lub środki dostosowuje się do ilości magazynowanych odpadów oraz ilości powstających wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych.
Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg (poza odpadami urobku z pogłębiania zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami, odpadami drewna, odpadów mieszanek bitumicznych zawierających smołę oraz innych odpadów niebezpiecznych powstałych z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych), należy wprowadzić w wydzielonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej, w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji.
Miejsca wstępnego magazynowania odpadów przez wytwórcę powinny zostać dostosowane do wymogów rozporządzenia w terminie od 12 miesięcy. Inne miejsca magazynowania odpadów powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu od 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem wymogów określonych w § 6 ust. 1 pkt 3, 6, 7 lit. b, pkt 8 i ust. 2 oraz § 11 i § 12 rozporządzenia, które powinny zostać wprowadzone w terminie do 48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Data wpisu:
13 stycznia 2021 r.