Tarcza Antykryzysowa a odpady

Tarcza Antykryzysowa a odpady

Pisaliśmy już o zmianach wprowadzonych do ustawy o odnawialnych źródłach energii na mocy Tarczy Antykryzysowej 1 oraz 2. Dzisiaj zajmiemy się przepisami Tarcz, odnoszącymi się do gospodarki odpadami.

 

Tarcza Antykryzysowa 1

 

Ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zwaną dalej Tarczą Antykryzysową 1, przyznane zostały wojewodom uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami na terenie województwa (art. 11, 11a, 11b oraz 11c Tarczy 1), a ponadto wydłużono do 31 grudnia 2020 r. termin na opublikowanie listy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych (art. 31 zzc Tarczy 1). Do tego dnia odpady komunalne oraz odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych mogą być termicznie przekształcane w funkcjonującej instalacji, która przed 31 marca 2020 r. uzyskała pozwolenie.

 

Zgodnie z art. 11, 11a, 11b oraz 11c Tarczy Antykryzysowej 1 w trakcie stanu epidemii wojewoda może wyłączyć lub ograniczyć selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie województwa lub jego części, a także zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów. W przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, wojewoda może wydać polecenie zagospodarowania ich w sposób szczególny (w tym magazynowania odpadów medycznych przez ich wytwórcę). Co ciekawe – polecenia wojewody mogą być kierowane nie tylko do podmiotów publicznych, ale także prywatnych (w tym przedsiębiorców), który posiada stosowne możliwości techniczne i organizacyjne do jego realizacji), chociaż nie musi posiadać decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami. Polecenia nie wymagają uzasadnienia i podlegają natychmiastowemu wykonaniu, a nadzór nad ich wykonaniem mają sprawować wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska.

 

Zgodnie z art. 236a ustawy o odpadach, w brzmieniu ustalonym art. 42 pkt 1 Tarczy Antykryzysowej 1 dopuszcza się do 31 grudnia 2020 r. sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

 

Tarcza Antykryzysowa 3

 

Zgodnie z art. 46 pkt 33 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (uchwaloną przez parlament i przekazaną 4 maja 2020 r. Prezydentowi), zwanej dalej Tarczą Antykryzysową 3, jeżeli posiadacz odpadów uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tych decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i złożył wniosek o ich zmianę do 5 marca 2020 r., to termin ich ważności ulega przedłużeniu do dnia rozpatrzenia tego wniosku.

 

Stosownie do art. 46 pkt 33 ust. 2 Tarczy Antykryzysowej 3 jeśli zezwolenie na wytwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane wygasa w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a został złożony wniosek o przedłużenie terminu ważności pozwoleń lub o wydanie nowego pozwolenia, to w/w zezwolenia pozostają w mocy do dnia rozpatrzenia wniosku przez właściwy organ.

 

Art. 26 Tarczy Antykryzysowej 3 przewiduje możliwość rozpoczęcia działalności objętej wpisem do Rejestru BDO przed uzyskaniem wpisu w przypadku złożenia wniosku o taki wpis. Działalność będzie można prowadzić na podstawie samego wniosku do 31 grudnia 2020 r., a wnioskodawca do tego dnia nie będzie musiał posługiwać się numerem rejestrowym w sporządzanej dokumentacji.

 

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 3 przewidują ponadto wydłużenie następujących terminów:

  • sporządzenie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. – do 30 listopada 2020 r. (art. 7 Tarczy Antykryzysowej 3);
  • sporządzenie rocznych sprawozdań za 2019 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbierające odpady komunalne – do 31 sierpnia 2020 r. (art. 7 Tarczy Antykryzysowej 3);
  • sporządzenie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast rocznych sprawozdań za 2019 r. z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnym – do 31 października 2020 r. (art. 7 Tarczy Antykryzysowej 3);
  • przeprowadzenie przez przedsiębiorców prowadzący recykling lub inny proces odzysku odpadów opakowaniowych audytu zewnętrznego – do 30 września 2020 r. (art. 27 Tarczy Antykryzysowej 3).

 

Przedłużone mają zostać także następujące terminy:

  • dostosowanie uchwał rady gminy do zmian wynikających z ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – do 31 grudnia 2020 r.;
  • sporządzenie przez marszałków województw rocznych sprawozdań za 2019 r. z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – do 31 grudnia 2020 r.;
  • sporządzenie rocznych sprawozdań za 2019 r. przez wprowadzających produkty w opakowaniach, opakowania i gospodarujących odpadami z nich powstającym – do 11 września 2020 r.;
  • sporządzenie rocznych sprawozdań za 2019 r. przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – do 11 września 2020 r.;
  • sporządzenie rocznych sprawozdań za 2019 r. przez wytwarzających odpady i gospodarujących odpadami – do 31 października 2020 r. (z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów i przedsiębiorców prowadzących strzępiarkę, którzy obowiązani są złożyć sprawozdanie do 11 września 2020 r.).