Tarcza Antykryzysowa a OZE

Tarcza Antykryzysowa a OZE

Pandemia koronawirusa wpłynęła na życie nas wszystkich i dotknęła właściwie każdej branży. W reakcji na tę szczególną sytuację wprowadzane są przepisy, zmieniające szereg ustaw, w tym m.in. ustawę o odnawialnych źródłach energii (dalej jako: Ustawa o OZE).

 

Tarcza Antykryzysowa 1

Art. 45 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: Tarcza Antykryzysowa 1) wprowadził zmiany w Ustawie o OZE, dotyczące inwestycji realizowanych w systemie aukcyjnym. Nowelizacja umożliwiła złożenie wniosku o jednorazowe przedłużenie terminu na wypełnienie obowiązku sprzedaży po raz pierwszy energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, która powstanie lub zostanie zmodernizowana po dniu przeprowadzenia aukcji. Taki wniosek może zostać złożony w przypadku opóźnień w realizacji instalacji lub przyłącza, dostawie urządzeń, odbiorach, uzyskiwaniu koncesji, spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia. Wniosek powinien zostać złożony do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i wskazywać m.in. dodatkowy okres na spełnienie obowiązków, nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od upływu terminu tego zobowiązania. Od rozstrzygnięcia Prezesa URE przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, które można złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. W odniesieniu do wytwórców , którzy wygrali aukcję, koniec terminu na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wskazany w umowie przyłączeniowej nie może przypadać przed upływem terminu na sprzedaż po raz pierwszy energii wytworzonej w instalacji OZE w ramach systemu aukcyjnego z uwzględnieniem ewentualnego przedłużenia terminu udzielonego przez Prezesa URE.

 

Tarcza Antykryzysowa 2

W związku z wątpliwościami, dotyczącymi braku po stronie przedsiębiorstw energetycznych obowiązku przedłużenia terminów określonych umowami przyłączeniowymi, w  ustawie z 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, podpisanej 17 kwietnia 2020 r. przez Prezydenta (dalej jako: Tarcza Antykryzysowa 2) pojawiły się kolejne zmiany Ustawy o OZE. Zgodnie z art. 54 (w projekcie był to art. 53) Tarczy Antykryzysowej 2 przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek dostosowania terminu dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji OZE, uwzględniając przedłużenie przez Prezesa URE terminów na wypełnienie obowiązków przez wytwórcę. Na realizację tego obowiązku przedsiębiorstwa energetyczne mają 30 dni od poinformowania ich przez wytwórcę o wygraniu aukcji. Mogą pojawiać się wątpliwości czy wytwórca może ponownie (tj. po przedłużeniu przez Prezesa URE terminu na wypełnienie obowiązku sprzedaży po raz pierwszy energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii) poinformować przedsiębiorstwo energetyczne o wygraniu aukcji, jeżeli takie powiadomienie już wcześniej nastąpiło. W przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne dostosowania umowy przyłączeniowej wytwórca będzie mógł wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 Prawa energetycznego.

Ponadto art. 54 (w projekcie był to art. 53) Tarczy Antykryzysowej 2 przewiduje, że umowy przyłączeniowe niewypowiedziane do dnia wejścia w życie tej ustawy, w których termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed 30 czerwca 2022 r., zachowują moc do dnia określonego we wniosku wytwórcy o przedłużenie tego terminu, złożonego do przedsiębiorstwa energetycznego, pod warunkiem że termin na dostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, określony w tym wniosku, nie będzie przypadał później niż 30 czerwca 2022 r. (obecnie jest to 30 czerwca 2021 r.). Również w przypadku tej zmiany pojawiają się wątpliwości czy możliwe będzie skorzystanie z tej możliwości. Zmiany Ustawy o OZE, które weszły w życie 29 sierpnia 2019 r., przewidywały bowiem możliwość przedłużenia terminów wynikających z umów przyłączeniowych pod warunkiem złożenia przez wytwórcę wniosku do 29 listopada 2019 r. (tj. 3 miesiące od wejścia w życie nowelizacji).